Priius, kallis anne : elu ja surm Vabadussõja kõige raskemal ajal / Alo Lõhmus ; [toimetanud Inge Rajasaar ja Urmas Salo ; kujundanud Villu Koskaru] // [Tallinn] : Hea Lugu, 2014. - 334 lk. : ill.

2015


Vaata leidumust e-kataloogis RIKS

Eile otsustas Viru­maa kirjandusauhinna žürii üksmeelselt, et 27. Vi­rumaa kirjandusauhin­na pälvib Alo Lõhmuse Maalehe Raamatus ilmu­nud "Priius, kallis anne. Elu ja surm Vabadussõ­ja kõige raskemal ajal".
"Vabadussõda võib praegusele põlvkonnale tunduda heroilise sündmusena, kus Eesti "head" peksid meie piiridest välja pu­nased "pahad". Tallinnas Vaba­duse väljakul kõrgub palju kir­gi kütnud Vabadussõja võidusammas, koolilapsed on näi­nud Elmo Nüganeni filmi "Ni­med marmortahvlil", mis teh­tud Albert Kivika samanimeli­se romaani ainetel. Tegelikult oli pilt palju jubedam ja ehkki Vabadussõjas olid olemas vaenupooled ja rindejooned, oli eetüise külje pealt olukord pal­ju segasem. Alo Lõhmus mär­gib küll tagasihoidlikult, et "see raamat vaatab Vabadussõ­da läbi lihtsate sõdurite silma­de", kuid tegelikult tundub raa­matu iva olevat milleski muus. Eeskätt on see raamat sõja jul­musest, seda siis tõesti lihtsõduri perspektiivi kasutades," kirjutab Lõhmuse raamatu kohta Diplomaatia peatoime­taja Erkki Bahovski Sirbis.
Kirjandusauhinna žürii lii­ge Reet Tomband ütles, et just selline raamat oli Eesti vaba­dusvõitlust kujutavate raama­tute riiulilt puudu. "On kujuta­tud küll juhte otsuseid tege­mas, innustamas oma võitle­jaid, aga selline inimliku ta­sandi kujutamine lihtsa inime­se seisukohast oli puudu. Rin­dele mobiliseeritul või vaba­tahtlikult sõtta läinul oli kaasas mure oma pere pärast, naise pä­rast, kes jäi lastega koju; tege­mata tööd, mure majapidamise pärast. Ja kojujääjatele oli sa­muti olmemuredele lisaks suu­rim südamevalu rindele läinu pärast. Raamatust jääb ehedu­se tunne ja žüriiliikmed rõhuta­sid, et Alo Lõhmus on väga de­likaatselt osanud dokumentaal­seid materjale, mälestusi, kirju kasutada. Tol ajal olid veel kir­jad ja tänu sellele on meil ole­mas see tunne, see ehe emot­sioon alles," lausus Tomband.
Auhinna üks omaaegseid asu­tajaid Ilme Post ütles, et Lõhmu­se raamat ei tee eestlasest kan­gelast. "Me võime vahel ennast mõelda kangelaseks, aga see raamat jätab reaalsuse paika - me näeme kaotusi, raskusi. Se­da rohkem võiksime sealt õppi­da, kui kallis on ikkagi meile see, nii raskelt kättevõideldud Ees­ti," lausus Post.
Žürii oli oma otsuses üks­meelne. Žürii esimehel ei õnnes­tunud kohe autoriga ühendust võtta, et teda võidust teavitada ja õnnitleda, sest Lõhmus viibis parajasti Brüsselis.
 TEET KORSTEN
Põhjarannik, Nr 36. Laupäev, 21. Veebruar 2015
 

Литературная премия Вирумаа вручена
Ало Лыхмус – лауреат 2015 года 
23 апреля в библиотеке Раквере состоялась церемония вручения премии писателю Ало Лыхмусу, автору книги «Свобода, дорогой дар: жизнь и смерть в самое тяжелое время Освободительной войны» (Alo Lõhmus. Priius, kallis anne : elu ja surm Vabadussõja kõige raskemal ajal).
Литературная премия Вирумаа, общая для Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, в этом году присуждается уже двадцать седьмой раз. 
Список номинантов составляется ежегодно на основании статистики центральных библиотек обоих уездов – десятка наиболее популярных у читателей в предыдущем году новых книг, изданных в Эстонии.
В этот день у автора была возможность поделился мыслями, которые он хотел донести до читателей на страницах своей книги, а у присутствовавших на встрече членов литературного клуба Раквере, библиотекарей, членов жюри - задать Ало Лыхмусу интересующие их вопросы и поделиться впечатлениями о книге.
Трио юных гитаристов Раквереской музыкальной школы украсило церемонию музыкой.  

Эльвира Сидорова, 
член жюри литературной премии Вирумаа, 
работник Силламяэской городской библиотеки
etnoweb.ee